Organisation

Renfeng SU

  • 7e Duan du Wushu
  • Championne de Chine en Wushu
  • Enseignant du QiGong TaiJi Kungfu

Brigitte Graf

  • Présidente du Wushu ELorn

Josué Jean-Baptise

  • 3e Duan du Wushu
  • Champion de France en Wushu
  • Enseignant du QiGong TaiJi Kungfu

Claude Larreur

  • 1e Duan du Wushu
  • Champion de Bretagne en Wushu
  • Enseignant du QiGong TaiJi

Les antres membres du bureau/CA: Fredo, Stephane, Sylvie, Florence, Julie